Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o space h i ̀ n h space l â ̣ p space p h ư ơ n g space left parenthesis h ì n h space v ẽ space b ê n space d ư ớ i right parenthesis space G ó c space g i ũ a space h a i space đ ư ờ n g space t h ẳ n g space A C space v à space A apostrophe D space b ằ n g

  1. 60degree

  2. 90degree

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Do ABCD ⋅ A ' B ' C ' D ' l à h ì nh l ậ p ph ươ ng n ê n A ' D song song v ớ i B ' C . △ AC B ' đề u ⇒ A C B ' = 60 ∘ . Suy ra AC , A ' D = AC , C B ' = A ' C B ' = 60 ∘ .

Do ABCDA'B'C'D' là hình lp phương nên A'D song song vi B'C.

ACB' đều ACB'=60.

Suy ra AC,A'D=AC,CB'=A'CB'=60.

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba vectơ a , b , c khôngđồng phẳng. Xét các vectơ x = 2 a − b , y ​ = − 4 a − 2 b , z = − 3 b − 2 c .Chọn khẳng định đúng .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG