Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

N e ^ ˊ u ∫ 0 1 ​ ( 3 f ( x ) + 2 g ( x )) d x = 10 v a ˋ ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = − 1 t h ı ˋ ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x =

R. Roboteacher43

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ 0 1 ​ ( 3 f ( x ) + 2 g ( x )) d x = 10 ⇔ ∫ 0 1 ​ 3 f ( x ) d x = 10 − ∫ 0 1 ​ 2 g ( x ) d x ⇔ 3. ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 10 − 2. ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x ⇔ 3. ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 10 − 2. ( − 1 ) ⇔ 3. ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 12 ⇔ ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 4

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân của I 1 ​ = ∫ 2 3 ​ ( x 2 + 2 x − 4 ) 3 x 2 − 6 x + 5 ​ ( 4 x + 3 ) d x ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG