Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

G i a ˊ t r ị nh ỏ nh a ^ ˊ t c ủ a P = a 2 + b 2 đ ể h a ˋ m s o ^ ˊ f ( x ) = x 4 + a x 3 + b x 2 + a x + 1 c o ˊ đ o ^ ˋ t h ị c a ˘ ˊ t t r ụ c h o a ˋ nh l a ˋ

R. Roboctvx76

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

X é t blank p h ư ơ n g blank t r ì n h colon blank x to the power of 4 plus a x cubed plus b x squared plus a x plus 1 equals 0 rightwards double arrow open parentheses x plus 1 over x close parentheses squared plus a open parentheses x plus 1 over x close parentheses plus b minus 2 equals 0 left parenthesis x not equal to 0 right parenthesis . Đ ặ t blank t equals x plus 1 over x left parenthesis vertical line t vertical line greater or equal than 2 right parenthesis rightwards double arrow t squared plus a t plus b minus 2 equals 0 open parentheses blank to the power of asterisk times close parentheses X é t blank đ ư ờ n g blank t h ẳ n g blank capital delta colon t x plus y plus t squared minus 2 equals 0 left parenthesis vertical line t vertical line greater or equal than 2 right parenthesis blank v à blank đ ư ờ n g blank t r ò n blank left parenthesis C right parenthesis colon x squared plus y squared equals P blank c ó blank t â m blank O left parenthesis 0 semicolon 0 right parenthesis comma blank b á n blank k í n h blank R equals square root of P Đ ể blank left parenthesis asterisk times right parenthesis blank c ó blank n g h i ệ m blank t h ì blank capital delta blank v à blank left parenthesis C right parenthesis blank t i ế p blank x ú c blank h o ặ c blank c ắ t blank n h a u colon left right double arrow d subscript left parenthesis 0 comma capital delta right parenthesis end subscript less or equal than R left right double arrow fraction numerator open vertical bar t squared minus 2 close vertical bar over denominator square root of t squared plus 1 end root end fraction less or equal than square root of P rightwards double arrow P greater or equal than fraction numerator open parentheses t squared minus 2 close parentheses squared over denominator t squared plus 1 end fraction left parenthesis vertical line t vertical line greater or equal than 2 right parenthesis semicolon fraction numerator open parentheses t squared minus 2 close parentheses squared over denominator t squared plus 1 end fraction equals fraction numerator left parenthesis u minus 3 right parenthesis squared over denominator u end fraction open parentheses u equals t squared plus 1 greater or equal than 5 close parentheses. X é t blank f left parenthesis u right parenthesis equals fraction numerator left parenthesis u minus 3 right parenthesis squared over denominator u end fraction comma u greater or equal than 5 rightwards double arrow f left parenthesis u right parenthesis greater or equal than 4 over 5 rightwards double arrow P greater or equal than 4 over 5 blank k h i blank u equals 5 rightwards double arrow x plus 1 over x equals plus-or-minus 2.

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm và . Tìm ảnh của A qua phép quay tâm B góc quay .

33

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG