Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đ ặ t I n ​ = ∫ tan n xdx , n ∈ N ∗ . T ı ˊ nh I n ​ theo I n − 2 ​ , n ≥ 3

R. Robo.Ctvx3

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V ớ i n ≥ 3 : I n ​ = ∫ tan n − 2 xtanxdx = ∫ tan n − 2 x ( tan 2 x + 1 − 1 ) dx = ∫ tan n − 2 xd ( tanx ) − I n − 2 ​ = n − 1 1 ​ tan n − 1 x − I n − 2 ​

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG