Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ f ( x ) l i e ^ n t ụ c t r e ^ n R , c o ˊ đ o ^ ˋ t h ị nh ư h ı ˋ nh v e ~ .

C ó space t ấ t space c ả space b a o space n h i ê u space g i á space t r ị space n g u y ê n space c ủ a space t h a m space s ố space a space đ ể h à m space s ố space y equals open vertical bar f open parentheses fraction numerator 8 x over denominator x squared plus 1 end fraction close parentheses plus a minus 1 close vertical bar space c ó space g i á space t r ị space l ớ n space n h ấ t space k h ô n g v ư ợ t space q u á space 20 ?

  1. 41

  2. 31

  3. 35

  4. 29

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t space t equals fraction numerator 8 x over denominator x squared plus 1 end fraction T a space c ó colon thin space t to the power of straight prime equals fraction numerator negative 8 x squared plus 8 over denominator open parentheses x squared plus 1 close parentheses squared end fraction semicolon t to the power of straight prime equals 0 not stretchy left right double arrow x equals plus-or-minus 1. B ả n g space b i ế n space t h i ê n colon

not stretchy rightwards double arrow t element of left square bracket negative 4 semicolon 4 right square bracket. X é t space h à m space s ố space h left parenthesis t right parenthesis equals f left parenthesis t right parenthesis plus a minus 1 comma t element of left square bracket negative 4 semicolon 4 right square bracket t a space c ó colon thin space h to the power of straight prime left parenthesis t right parenthesis equals f to the power of straight prime left parenthesis t right parenthesis table attributes columnalign right left right left right left right left right left right left columnspacing 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em 2em 0em end attributes row cell h to the power of straight prime left parenthesis t right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow f to the power of straight prime left parenthesis t right parenthesis equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnspacing 1em end attributes row cell t equals negative 4 element of left square bracket negative 4 semicolon 4 right square bracket end cell row cell t equals negative 2 element of left square bracket negative 4 semicolon 4 right square bracket end cell row cell t equals 2 element of left square bracket negative 4 semicolon 4 right square bracket end cell end table close end cell row cell max for left square bracket negative 4 semicolon 4 right square bracket of   vertical line h left parenthesis t right parenthesis vertical line equals Max invisible function application left curly bracket vertical line a plus 5 vertical line semicolon vertical line a minus 5 vertical line right curly bracket end cell end table y ê u space c ầ u space b à i space t o á n space not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell vertical line a plus 5 vertical line less or equal than 20 end cell row cell vertical line a minus 5 vertical line less or equal than 20 end cell end table not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell negative 20 less or equal than a plus 5 less or equal than 20 end cell row cell negative 20 less or equal than a minus 5 less or equal than 20 end cell end table close close not stretchy left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell negative 25 less or equal than a less or equal than 15 end cell row cell negative 15 less or equal than a less or equal than 25 end cell end table not stretchy left right double arrow negative 15 less or equal than a less or equal than 15 close V ậ y space c ó space t ấ t space c ả space 31 space g i á space t r ị space n g u y ê n space c ủ a space t h a m space s ố space a t h ỏ a space m ã n space y ê u space c ầ u space b à i space t o á n.

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là hai số thực dương và thỏa mãn điều kiện x + y = 3 4 ​ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 3 ​ + 3 y 1 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG