Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

P h a ^ n t ı ˊ c h đ a t h ứ c t h a ˋ nh nh a ^ n t ử : x 3 + 4 x 2 − 29 x + 24

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

= ​ ( x − 3 ) ( x − 1 ) ( x + 8 ) ​

1

Câu hỏi tương tự

Chọn câu đúng A. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x + 3)(x – 2)(x + 2) B. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x – 3)(x + 3)(x – 4) C. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x – 9)(x – 2)(x + 2) D. x 3 – 4x 2 – 9x + 36 = (x –...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG