Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

P h a ^ n t ı ˊ c h đ a t h ứ c t h a ˋ nh nh a ^ n t ử x 4 + x 3 + x 2 − 1

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

equals x cubed left parenthesis x plus 1 right parenthesis plus left parenthesis x minus 1 right parenthesis left parenthesis x plus 1 right parenthesis equals left parenthesis x plus 1 right parenthesis open parentheses x cubed plus x minus 1 close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng biểu thức có giá trị dương với mọi giá trị của x: B = x 2 + 4 x + 6

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG