Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C o ˊ ba o nhi e ^ u s o ^ ˊ n gu y e ^ n m đ ể p h ươ n g t r ı ˋ nh s a u c o ˊ ba n g hi ệ m t h ự c p h a ^ n bi ệ t : ( m x + 9 ) ⋅ l o g 3 ​ [( x 2 + 1 ) ⋅ ( m x + 9 )] = 9 − ( x 2 − 1 ) ( m x + 9 )

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ i ề u space k i ệ n space x á c space đ ị n h space m x plus 9 greater than 0 space T a space c ó space left parenthesis m x plus 9 right parenthesis times log subscript 3 invisible function application open square brackets open parentheses x squared plus 1 close parentheses times left parenthesis m x plus 9 right parenthesis close square brackets equals 9 minus open parentheses x squared minus 1 close parentheses left parenthesis m x plus 9 right parenthesis Đ ặ t space u equals m x plus 9 space đ i ề u space k i ệ n space u greater than 0 space T a space c ó space u times log subscript 3 invisible function application open square brackets open parentheses x squared plus 1 close parentheses u close square brackets equals 9 minus open parentheses x squared minus 1 close parentheses times u V ì space u greater than 0 space n ê n space c h i a space h a i space v ế space c h o space u comma space t a space đ ư ợ c colon log subscript 3 invisible function application open square brackets open parentheses x squared plus 1 close parentheses u close square brackets equals 9 over u minus open parentheses x squared minus 1 close parentheses left right double arrow open parentheses x squared plus 1 close parentheses u equals 9.3 to the power of 9 over u end exponent over 3 to the power of open parentheses x squared plus 1 close parentheses end exponent left right double arrow open parentheses x squared plus 1 close parentheses 3 to the power of open parentheses x squared plus 1 close parentheses end exponent equals 9 over u times 3 to the power of 9 over u end exponent space t a space c ó space f left parenthesis a right parenthesis equals a times 3 to the power of a rightwards double arrow f to the power of straight apostrophe left parenthesis a right parenthesis equals 3 to the power of a plus a times 3 to the power of a ln invisible function application 3 equals 3 to the power of a left parenthesis 1 plus a ln invisible function application 3 right parenthesis greater than 0 for all a greater than 0 space d o space a equals x squared plus 1 equals 9 over u V ậ y space p h ư ơ n g space t r ì n h space c ó space n g h i ệ m left right double arrow x squared plus 1 equals 9 over u equals fraction numerator 9 over denominator m x plus 9 end fraction left right double arrow open parentheses x squared plus 1 close parentheses left parenthesis m x plus 9 right parenthesis equals 9 left right double arrow m x cubed plus 9 x squared plus m x equals 0 left right double arrow open square brackets table row cell x equals 0 end cell row cell g left parenthesis x right parenthesis equals m x squared plus 9 x plus m equals 0 end cell end table close Đ ể space p h ư ơ n g space t r ì n h space c ó space 3 space n g h i ệ m space p h â n space b i ệ t space t h ì space g left parenthesis x right parenthesis equals 0 space c ó space 2 space n g h i ệ m space p h â n space b i ệ t space k h á c space 0 space V ậ y space t a space c ó colon open curly brackets table row cell straight capital delta equals 81 minus 4 m squared greater than 0 left right double arrow fraction numerator negative 9 over denominator 2 end fraction less than m less than 9 over 2 end cell row cell g left parenthesis 0 right parenthesis equals m not equal to 0 end cell end table close V ậ y space c á c space g i á space t r ị space n g u y ê n space m space c ầ n space t ì m space l à space left curly bracket negative 4 semicolon minus 3 semicolon minus 2 semicolon minus 1 semicolon 1 semicolon 2 semicolon 3 semicolon 4 right curly bracket

1

Câu hỏi tương tự

Số cực trị của hàm số f(x)= x 2 + 2 ∣ x ∣ + 2016 là:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG