Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ f ( x ) l i e ^ n t ụ c t r e ^ n R v a ˋ 2 f ( 1 ) − 3 f ( 0 ) = 0 , ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 7. T ı ˊ nh I = ∫ 0 2 ​ ( 6 − x ) f ′ ( 2 x ​ ) d x

  1. I = 40

  2. I = 28

  3. I = 18

  4. I = 42

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

X é t space integral subscript 0 superscript 2 open parentheses 6 minus x close parentheses f apostrophe open parentheses x over 2 close parentheses d x Đ ặ t space open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell u equals 6 minus x end cell row cell d v equals f apostrophe open parentheses x over 2 close parentheses d x end cell end table close rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell d u equals negative d x end cell row cell v equals 2 f open parentheses x over 2 close parentheses end cell end table close K h i space đ ó colon space I equals 2 left parenthesis 6 minus x right parenthesis f open parentheses x over 2 close parentheses space large vertical line subscript 0 superscript 2 space space plus 2 integral subscript 0 superscript 2 f open parentheses x over 2 close parentheses d x equals 4 open square brackets 2 f open parentheses 1 close parentheses minus 3 f open parentheses 0 close parentheses close square brackets plus 2 J equals 2 J X é t space J equals integral subscript 0 superscript 2 f open parentheses x over 2 close parentheses d x minus Đ ặ t space t equals x over 2 rightwards double arrow 1 half d x minus Đ ổ i space c ậ n space colon x equals 0 rightwards double arrow t equals 0 semicolon space x equals 2 rightwards double arrow t equals 1 L ú c space n à y space J equals integral subscript 0 superscript 2 f open parentheses t close parentheses d t equals 2.7 equals 14 V ậ y space I equals 2 J equals 2.14 equals 28 rightwards double arrow C h ọ n space đ á p space á n space B.

1

Câu hỏi tương tự

B i e ^ ˊ t ∫ 1 e ​ x ​ ln x ​ d x = a e ​ + b v ớ i a , b ∈ Z . T ı ˊ nh P = a + b .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG