Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ı ˋ m t a ^ ˊ t c ả c a ˊ c g i a ˊ t r ị t h ự c c ủ a t ham s o ^ ˊ m đ ể p h ươ n g t r ı ˋ nh 4 x + ( 4 m − 1 ) 2 x + 3 m 2 − 1 = 0 c o ˊ hai n g hi ệ m t h ự c x 1 ​ , x 2 ​ t h ỏ a m a ~ n x 1 ​ + x 2 ​ = 1

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t 2 x = t , t > 0 Đ ể p h ươ n g t r ı ˋ nh 4 x + ( 4 m − 1 ) 2 x + 3 m 2 − 1 = 0 c o ˊ hai n g hi ệ m t h ự c x 1 ​ , x 2 ​ t h ỏ a m a ~ n x 1 ​ + x 2 ​ = 1 t h ı ˋ p h ươ n g t r ı ˋ nh t 2 + ( 4 m − 1 ) t + 3 m − 1 = 0 c o ˊ hai n g hi ệ m t 1 ​ , t 2 ​ d ươ n g t h ỏ a m a ~ n t 1 ​ . t 2 ​ = 2 ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ △ > 0 S > 0 P = 2 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ 4 m 2 − 8 m + 5 > 0 4 m − 1 > 0 3 m 2 − 1 = 2 ​ ⇔ m = 1

1

Câu hỏi tương tự

Số cực trị của hàm số f(x)= x 2 + 2 ∣ x ∣ + 2016 là:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG