Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o space h à m space s ố space f left parenthesis x right parenthesis equals a x to the power of 4 plus b x cubed plus c x squared plus d x plus e left parenthesis a not equal to 0 right parenthesis c ó space đ ồ space t h ị space left parenthesis C right parenthesis. space B i ế t space r ằ n g space left parenthesis C right parenthesis space c ắ t space t r ụ c space h o à n h space t ạ i space b ố n space đ i ể m space p h â n space b i ệ t space l à space A open parentheses x subscript 1 semicolon 0 close parentheses comma B open parentheses x subscript 2 semicolon 0 close parentheses comma C open parentheses x subscript 3 semicolon 0 close parentheses comma D open parentheses x subscript 4 semicolon 0 close parentheses comma space v ớ i space x subscript 1 comma x subscript 2 comma x subscript 3 comma x subscript 4 space t h e o space t h ứ space t ự space l ậ p space t h à n h space c ấ p space s ố space c ộ n g space v à space h a i space t i ế p space t u y ế n space c ủ a space left parenthesis C right parenthesis space t ạ i space A comma B space v u ô n g space g ó c space v ớ i space n h a u. space K h i space đ ó comma space g i á space t r ị space c ủ a space b i ể u space t h ứ c space P equals open square brackets f to the power of straight prime open parentheses x subscript 3 close parentheses plus f to the power of straight prime open parentheses x subscript 4 close parentheses close square brackets to the power of 2022 space b ằ n g

  1. open parentheses 4 over 3 close parentheses to the power of 1011

  2. open parentheses 4 over 3 close parentheses to the power of 2022

  3. open parentheses fraction numerator 4 a over denominator 3 end fraction close parentheses to the power of 1011

  4. open parentheses fraction numerator 4 a over denominator 3 end fraction close parentheses to the power of 2022

R. Robo.Ctvx6

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

V ì space left parenthesis C right parenthesis space c ắ t space t r ụ c space h o à n h space t ạ i space b ố n space đ i ể m space p h â n space b i ệ t space l à space A open parentheses x subscript 1 semicolon 0 close parentheses comma B open parentheses x subscript 2 semicolon 0 close parentheses comma C open parentheses x subscript 3 semicolon 0 close parentheses comma D open parentheses x subscript 4 semicolon 0 close parentheses space n ê n f left parenthesis x right parenthesis equals a open parentheses x minus x subscript 1 close parentheses open parentheses x minus x subscript 2 close parentheses open parentheses x minus x subscript 3 close parentheses open parentheses x minus x subscript 4 close parentheses. S u y space r a space open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell f to the power of straight prime open parentheses x subscript 1 close parentheses equals a open parentheses x subscript 1 minus x subscript 2 close parentheses open parentheses x subscript 1 minus x subscript 3 close parentheses open parentheses x subscript 1 minus x subscript 4 close parentheses end cell row cell f to the power of straight prime open parentheses x subscript 2 close parentheses equals a open parentheses x subscript 2 minus x subscript 1 close parentheses open parentheses x subscript 2 minus x subscript 3 close parentheses open parentheses x subscript 2 minus x subscript 4 close parentheses end cell row cell f to the power of straight prime open parentheses x subscript 3 close parentheses equals a open parentheses x subscript 3 minus x subscript 1 close parentheses open parentheses x subscript 3 minus x subscript 2 close parentheses open parentheses x subscript 3 minus x subscript 4 close parentheses end cell row cell f to the power of straight prime open parentheses x subscript 4 close parentheses equals a open parentheses x subscript 4 minus x subscript 1 close parentheses open parentheses x subscript 4 minus x subscript 2 close parentheses open parentheses x subscript 4 minus x subscript 3 close parentheses end cell end table close L ạ i space c ó space x subscript 1 comma x subscript 2 comma x subscript 3 comma x subscript 4 space t h e o space t h ứ space t ự space l ậ p space t h à n h space c ấ p space s ố space c ộ n g comma space s u y space r a space open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell x subscript 2 equals x subscript 1 plus k end cell row cell x subscript 3 equals x subscript 1 plus 2 k end cell row cell x subscript 4 equals x subscript 1 plus 3 k end cell end table close K h i space đ ó space open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell f to the power of straight prime open parentheses x subscript 1 close parentheses equals negative 6 a k cubed end cell row cell f to the power of straight prime open parentheses x subscript 2 close parentheses equals 2 a k cubed end cell row cell f to the power of straight prime open parentheses x subscript 3 close parentheses equals negative 2 a k cubed end cell row cell f to the power of straight prime open parentheses x subscript 4 close parentheses equals 6 a k cubed end cell end table close C ó space t i ế p space t u y ế n space c ủ a space left parenthesis C right parenthesis space t ạ i space A comma B space v u ô n g space g ó c comma space s u y space r a f to the power of straight prime open parentheses x subscript 1 close parentheses times f to the power of straight prime open parentheses x subscript 2 close parentheses equals negative 12 a squared k to the power of 6 equals negative 1 not stretchy left right double arrow a squared k to the power of 6 equals fraction numerator begin display style 1 end style over denominator begin display style 12 end style end fraction T a space c ó colon space P equals open square brackets f to the power of straight prime open parentheses x subscript 3 close parentheses plus f to the power of straight prime open parentheses x subscript 4 close parentheses close square brackets to the power of 2022 equals 16 to the power of 1011 times open parentheses a squared k to the power of 6 close parentheses to the power of 1011 equals open parentheses fraction numerator begin display style 4 end style over denominator begin display style 3 end style end fraction close parentheses to the power of 1011

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG