Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

V ớ i a l a ˋ s o ^ ˊ t h ự c d ươ n g t u ˋ y y ˊ ​ , khi đ o ˊ lo g 4 ​ ( 2 a 3 ) b a ˘ ˋ n g

R. Roboctvx52

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C h ọ n B . lo g 4 ​ ( 2 a 3 ) = lo g 2 2 ​ ( 2 a 3 ) = 2 1 ​ ( lo g 2 ​ 2 + lo g 2 ​ a 3 ) = 2 1 ​ + 2 3 ​ lo g 2 ​ a .

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y = lo g ( 2 x − x + 3 ​ )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG