Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T ı ˋ m t a ^ ˊ t c ả c a ˊ c g i a ˊ t r ị t h ự c c ủ a t ham s o ^ ˊ m đ ể đ o ^ ˋ t h ị h a ˋ m s o ^ ˊ y = m ( x − 1 ) 2 + 4 ​ x + 1 ​ c o ˊ hai t i ệ m c ậ n đ ứ n g .

  1. open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell m less than 0 end cell row cell m not equal to negative 1 end cell end table close

R. Roboctvx76

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t blank g left parenthesis x right parenthesis equals m left parenthesis x minus 1 right parenthesis squared plus 4 equals m x squared minus 2 m x plus 4 plus m. Đ ể blank đ ồ blank t h ị blank h à m blank s ố blank c ó blank h a i blank t i ệ m blank c ậ n blank đ ứ n g blank t h ì blank c ầ n blank t ì m blank m blank đ ể blank p h ư ơ n g blank t r ì n h blank g left parenthesis x right parenthesis equals 0 blank c ó blank h a i blank n g h i ệ m blank p h â n blank b i ệ t blank k h á c blank minus 1. Đ i ề u blank k i ệ n blank open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell m not equal to 0 end cell row cell capital delta equals m squared minus m left parenthesis 4 plus m right parenthesis greater than 0 end cell row cell g left parenthesis negative 1 right parenthesis not equal to 0 end cell end table close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell m less than 0 end cell row cell m not equal to negative 1 end cell end table close

1

Câu hỏi tương tự

Khoảng cách từ điểm N(-1 ; 2) đến đường thẳng (d): 3x-4y-4=0 là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG