Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

G i a ˊ t r ị nh ỏ nh a ^ ˊ t c ủ a bi ể u t h ứ c Q = x ( x − 3 ) ( x − 4 ) ( x − 7 )

R. Roboctvx78

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Q equals x left parenthesis x minus 3 right parenthesis left parenthesis x minus 4 right parenthesis left parenthesis x minus 7 right parenthesis equals x left parenthesis x minus 7 right parenthesis left parenthesis x minus 3 right parenthesis left parenthesis x minus 4 right parenthesis equals open parentheses x squared minus 7 x close parentheses open parentheses x squared minus 7 x plus 12 close parentheses Đ ặ t space t equals x squared minus 7 x Q equals t left parenthesis t plus 12 right parenthesis equals t squared plus 12 t plus 36 minus 36 equals left parenthesis t plus 6 right parenthesis squared minus 36 greater or equal than negative 36

 

1

Câu hỏi tương tự

C h o bi ể u t h ứ c Q = ∣ x − 3∣ + ∣ x + 2∣. T ı ˊ nh t ổ n g T c a ˊ c s o ^ ˊ n gu y e ^ n x khi Q đ ạ t g i a ˊ t r ị l ớ n nh a ^ ˊ t .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG