Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

( a 2 + ab + b 2 ) ( a 2 − ab + b 2 ) − ( a 4 + b 4 )

R. Roboteacher42

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( a 2 + ab + b 2 ) ( a 2 − ab + b 2 ) − ( a 4 + b 4 ) = a 4 − a 3 b + a 2 b 2 + a 3 b − a 2 b 2 + a b 3 + a 2 b 2 − a b 3 + b 4 − a 4 − b 4 = a 2 b 2

4

Câu hỏi tương tự

Tính ( 5 − x ) 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG