Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d c o ˊ b ả n g bi e ^ ˊ n t hi e ^ n nh ư s a u . T ı ˋ m m đ ể p h ươ n g t r ı ˋ nh ∣ f ( x ) ∣ = m c o ˊ b o ^ ˊ n n g hi ệ m p h a ^ n bi ệ t x 1 ​ < x 2 ​ < x 3 ​ < 2 1 ​ < x 4 ​ .

R. Roboctvx76

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D ự a v a ˋ o b ả n g bi e ^ ˊ n t hi e ^ n s u y r a p h ươ n g t r ı ˋ nh ∣ f ( x ) ∣ = m c o ˊ n g hi ệ m p h a ^ n bi ệ t x 1 ​ < x 2 ​ < x 3 ​ < 2 1 ​ < x 4 ​ khi v a ˋ c hi khi 2 1 ​ < m < 1

T a blank c ó blank open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell f left parenthesis 0 right parenthesis equals 1 end cell row cell f left parenthesis 1 right parenthesis equals 0 end cell row cell f to the power of apostrophe left parenthesis 0 right parenthesis equals 0 end cell row cell f to the power of apostrophe left parenthesis 1 right parenthesis equals 0 end cell end table left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a equals 2 end cell row cell b equals negative 3 end cell row cell c equals 0 end cell row cell d equals 1 end cell end table close close comma blank s u y blank r a blank y equals f left parenthesis x right parenthesis equals 2 x cubed minus 3 x squared plus 1. N h ậ n blank x é t blank f left parenthesis x right parenthesis equals 0 left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left end attributes row cell x equals 1 end cell row cell x equals negative 1 half end cell end table close. blank B ả n g blank b i ế n blank t h i ê n blank c ủ a blank h à m blank s ố blank y equals vertical line f left parenthesis x right parenthesis vertical line blank n h ư blank s a u colon

1

Câu hỏi tương tự

Một khối nón có diện tích xung quanh bằng 2 π ( cm 2 ) và bán kính đáy 2 1 ​ ( c m ) .Khi đó độ dài đường sinh là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG