Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

R. Roboteacher64

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TH 1: Điểm A, B nằm khác phía đối với điểm O Vì O nằm giữa A, B nên ta có : OA +OB =AB mà OA=4cm, OB=6cm nên AB=6+4=10 cm Vì M là trung điểm của AB nên ta có : MA=MB=AB/ 2=5 cm Vì OM<MA nên O nằm giữa M và A ,ta có : OM+OA=MA ,OM=MA-OA=5-4=1 cm TH 2 : Điểm A, B nằm cùng phía đối với điểm O Vì A nằm giữa O và B nên ta có : OA+AB=OB mà OB=6 cm ; OA=4 cm -> AB=OB-OA=6-4=2 cm Vì M là trung điểm của AB nên ta có : MA=MB=AB/ 2=1 cm Vì MB<BO nên M nằm giữa O và B, ta có : OM+MB=OB mà MB=1 cm ; OB=6 cm -> OM=OB-MB=6-1=5 cm

TH 1: Điểm  A, B nằm khác  phía đối với điểm O

Vì O nằm giữa A, B nên ta có : OA +OB =AB

mà OA=4cm, OB=6cm nên AB=6+4=10 cm

Vì M là trung điểm của AB nên ta có : MA=MB=AB/ 2=5 cm

Vì OM<MA nên O nằm giữa M và A ,ta có : OM+OA=MA ,OM=MA-OA=5-4=1 cm

TH 2 : Điểm A, B nằm cùng phía đối với điểm O

Vì A nằm giữa O và B nên ta có : OA+AB=OB

mà OB=6 cm ; OA=4 cm -> AB=OB-OA=6-4=2 cm

Vì M là trung điểm của AB nên ta có : MA=MB=AB/ 2=1 cm

Vì MB<BO nên M nằm giữa O và B, ta có : OM+MB=OB

mà MB=1 cm ; OB=6 cm -> OM=OB-MB=6-1=5 cm

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn đường thẳng m, n, p, q như hình vẽ. Kể tên các cặp đường thẳng cắt nhau trong hình vẽ. Có bao nhiêu cặp đường thẳng cắt nhau ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG