Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

T a ^ ˊ t c ả c a ˊ c g i a ˊ t r ị c ủ a m đ ể h a ˋ m s o ^ ˊ y = 3 1 ​ x 3 − 2 ( m − 1 ) x 2 + ( m + 2 ) x + m − 6 đ o ^ ˋ n g bi e ^ ˊ n t r e ^ n R l a ˋ

R. Roboctvx76

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a blank c ó blank y to the power of apostrophe equals x squared minus 4 left parenthesis m minus 1 right parenthesis x plus m plus 2 H à m blank s ố blank đ ồ n g blank b i ế n blank t r ê n blank straight real numbers blank k h i blank v à blank c h ỉ blank k h i blank open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a equals 1 greater than 0 end cell row cell capital delta to the power of apostrophe equals 4 left parenthesis m minus 1 right parenthesis squared minus left parenthesis m plus 2 right parenthesis end cell row cell equals 4 m squared minus 9 m plus 2 less or equal than 0 left right double arrow 1 fourth less or equal than m less or equal than 2 end cell end table close

1

Câu hỏi tương tự

T ro n g kh o ^ n g g ian O x yz , c h o t am g i a ˊ c A BC c o ˊ A ( − 1 ; 3 ; 2 ) , B ( 2 ; 0 ; 5 ) , C ( 0 ; − 2 ; 1 ) . Đư ờ n g t r u n g t u y e ^ ˊ n A M c ủ a t am g i a ˊ c A BC c o ˊ p h ươ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG