Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

B i e ^ ˊ t ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 2 1 ​ khi đ o ˊ ∫ 0 1 ​ 2 f ( x ) d x =

R. Roboteacher43

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ 0 1 ​ 2 f ( x ) d x = 2 ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 2. 2 1 ​ = 1

1

Câu hỏi tương tự

Tìmnguyên hàm I = ∫ ln 2 ( x + x 2 + 1 ​ ) d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG