Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

C h o h a ˋ m s o ^ ˊ y = f ( x ) = x 3 + a x 2 + b x + c ( a , b , c ∈ R ) . B i e ^ ˊ t h a ˋ m s o ^ ˊ c o ˊ hai đ i ể m c ự c t r ị l a ˋ x = 1 , x = 2 v a ˋ f ( 0 ) = 1. G i a ˊ t r ị c ủ a bi ể u t h ứ c P = 2 a + b + c l a ˋ

R. Roboctvx76

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T a blank c ó blank f to the power of apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals 3 x squared plus 2 a x plus b. T h e o blank g i ả blank t h i ế t comma blank t a blank c ó blank h ệ blank p h ư ơ n g blank t r ì n h blank open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 3 plus 2 a plus b equals 0 end cell row cell 12 plus 4 a plus b equals 0 end cell row cell c equals 1 end cell end table rightwards double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a equals negative 9 over 2 end cell row cell b equals 6 end cell row cell c equals 1 end cell end table close close. V ậ y blank 2 a plus b plus c equals negative 2.

2

Câu hỏi tương tự

C h o blank h à m blank s ố blank f left parenthesis x right parenthesis equals a x to the power of 4 plus b x squared plus c blank v à blank g left parenthesis x right parenthesis equals f open parentheses m squared plus n x plus p close parentheses comma left parenthesis m comma n comma p element of straight real numbers right parenthesis blank c ó blank đ ồ blank t h ị blank n h ư blank h ì n h blank v ẽ blank b ê n. blank G i á blank t r ị blank c ủ a blank t ổ n g blank m plus n plus p blank b ằ n g

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG