Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

50. a ) C h o a = n 11...1 ​ , ​ n − 1 100...0 ​ ​ 5 . Chứng minh rằng ab + 1 là số chính phương.

50. . Chứng minh rằng ab + 1 là số chính phương.

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 9a + 1 = 1 0 n , b = 1 0 n + 5 =9a + 6. Do đó ab + 1= a(9a + 6) + 1 = ( 3 a + 1 ) 2 .

Ta có 9a + 1 =, b =  =9a + 6. Do đó

                       ab + 1= a(9a + 6) + 1 =.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết: x ( x + 11 ) − x 2 + x = 12

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG