Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

30. Hãy viết các biểu thức sau dưới dạng tổng của ba bình phương : ( a + b + c ) 2 + a 2 + b 2 + c 2 ;

30. Hãy viết các biểu thức sau dưới dạng tổng của ba bình phương :

 

R. Robo.Ctvx35

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a ) ( a + b + c ) 2 + a 2 + b 2 + c 2 = = a 2 + b 2 + c 2 + 2 ab + 2 b c + 2 a c + a 2 + b 2 + c 2 = ( a + b ) 2 + ( b + c ) 2 + ( c + a ) 2 .

 

2

Câu hỏi tương tự

Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng minh các đẳng thức sau: a) 5 x 2 y 3 ​ = 35 x y 7 x 3 y 4 ​ b) c) 3 + x 3 − x ​ = 9 − x 2 x 2 − 6 x + 9 ​ d) 10 − 5 x x 3 − 4 x ​ = 5 − x 2 − ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG