Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

2.Cho phương trình x 2 − 2 ( m − 1 ) x + m − 3 = 0 (với m là tham số). Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x 1 và x 2 với mọi m. Tìm các giá trị của tham số m sao cho: ∣ x 1 ​ − x 2 ​ ∣ = 4.

2. Cho phương trình  (với m là tham số). Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 với mọi m. Tìm các giá trị của tham số m sao cho: 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2. Ta có: △ ′ = [ − ( m − 1 ) ] 2 − 1. ( m − 3 ) = m 2 − 3 m + 4 = ( m − 2 3 ​ ) 2 + 4 7 ​ > 0 với mọi m nên phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x 1 ​ và x 2 ​ với mọi m. Theo hệ thức Vi-ét ta có: x 1 ​ + x 2 ​ = 2 ( m − 1 ) ; x 1 ​ . x 2 ​ = m − 3 Ta có: ∣ x 1 ​ − x 2 ​ ∣ = 4 ⇔ ( x 1 ​ − x 2 ​ ) 2 = 16 ⇔ ( x 1 ​ + x 2 ​ ) 2 − 4 x 1 ​ x 2 ​ = 16. Từ đó ta được phương trình: 4 ( m − 1 ) 2 − 4 ( m − 3 ) = 16 ⇔ 4 m 2 − 12 m = 0 ⇔ [ m = 0 m = 3 ​ ( TM ) . Vậy m=0, m=3 là các giá trị cần tìm.

2. Ta có:  với mọi m nên phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt  và  với mọi m.

Theo hệ thức Vi-ét ta có: 

Ta có: 

Từ đó ta được phương trình: 

 Vậy m=0, m=3 là các giá trị cần tìm.

1

Câu hỏi tương tự

1. Tìm tọa độ của tất cả các điểm thuộc parabol y = − 2 x 2 có tung độ bằng -16.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG