Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

1. Tìm tọa độ của tất cả các điểm thuộc parabol y = − 2 x 2 có tung độ bằng -16.

1. Tìm tọa độ của tất cả các điểm thuộc parabol  có tung độ bằng -16.

 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1. Thay y = − 16 vào phương trình parabol: y = − 2 x 2 . Ta có: − 2 x 2 = − 16 ⇔ x 2 = 8 ⇔ x = ± 2 2 ​ Vậy tọa độ tất cả các điểm thỏa mãn đề bài là: ( 2 2 ​ ; − 16 ) và ( − 2 2 ​ ; − 16 ) .

1. Thay  vào phương trình parabol: . Ta có:

Vậy tọa độ tất cả các điểm thỏa mãn đề bài là:  và .

3

Câu hỏi tương tự

2.Cho phương trình x 2 − 2 ( m − 1 ) x + m − 3 = 0 (với m là tham số). Chứng minh rằng phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt x 1 và x 2 với mọi m. Tìm các giá trị của tham số m sao cho: ∣ x...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG