Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

1) Giải phương trình: 2) Giải hệ phương trình:

1) Giải phương trình: open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses x plus 2 close parentheses equals 0 
2) Giải hệ phương trình: open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell 2 x plus y equals negative 1 end cell row cell x minus 2 y equals 7 end cell end table close

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG