Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

1) Cho biểu thức . Tính giá trị của biểu thức A khi x = 36

1) Cho biểu thức A equals fraction numerator square root of x plus 4 over denominator square root of x plus 2 end fraction .Tính giá trị của biểu thức A khi x = 36 
 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức P= a) Rút gọn biểu thức P b) Tìm tất cả các giá trị của để

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG