Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

G i ả s ử x = m a ​ , y = m b ​ ( a , b , m ∈ Z , m > 0 ) v a ˋ x < y . H a ~ y c h ứ n g t ỏ r a ˘ ˋ n g n e ^ ˊ u c h ọ n z = 2 m a + b ​ t h ı ˋ t a c o ˊ x < z < y . H ư ớ n g d a ^ ~ n : S ử d ụ n g t ı ˊ nh c h a ^ ˊ t : N e ^ ˊ u a , b , c ∈ Z v a ˋ a < b t h ı ˋ a + c < b + c

R. Robo.Ctvx40

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T h eo đ e ^ ˋ b a ˋ i x = m a ​ , y = m b ​ ( a , b , m ∈ Z , m > 0 ) V ı ˋ x < y n e ^ n a < b T a c o ˊ x = 2 m 2 a ​ , y = 2 m 2 b ​ , z = 2 m a + b ​ a < b n e ^ n a + a < a + b ha y 2 a < a + b a < b n e ^ n a + b < b + b ha y a + b < 2 b T ừ ( 1 ) v a ˋ ( 2 ) t a c o ˊ : 2 a < a + b < 2 b . S u y r a : 2 m 2 a ​ < 2 m a + b ​ < 2 m 2 b ​ ha y x < y < z Nhận xét: Bài toán này cho thấy giữa hai số hữu tỉ khác nhau bất kì bao giờ cũng có ít nhất một số hữu tỉ nữa. Do đó có vô số số hữu tỉ

Nhận xét: Bài toán này cho thấy giữa hai số hữu tỉ khác nhau bất kì bao giờ cũng có ít nhất một số hữu tỉ nữa. Do đó có vô số số hữu tỉ

2

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: 4. ( 2 − 1 ​ ) 2 + 2 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG