Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

N g hi ệ m n gu y e ^ n nh ỏ nh a ^ ˊ t t h ỏ a m a ~ n b a ^ ˊ t p h ươ n g t r ı ˋ nh x ( x − 2 ) ( x + 1 ) > 0 l a ˋ

R. Roboteacher75

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x ( x − 2 ) ( x + 1 ) > 0 ⇔ − 1 < x < 0 ∨ x > 2 N g hi ệ m n gu y e ^ n nh ỏ nh a ^ ˊ t t h ỏ a m a ~ n b a ^ ˊ t p h ươ n g t r ı ˋ nh x ( x − 2 ) ( x + 1 ) > 0 l a ˋ 3

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh các bất đẳng thức a . ∣ a + b ∣ < ∣ 1 + ab ∣ v ớ i ∣ a ∣ < 1 , ∣ b < 1 ∣ b . n + 1 1 ​ + n + 2 1 ​ + .. + 2 n 1 ​ > 2 1 ​ v ớ i m ọ i n ∈ N ∗ c . 1 + a + b ( a + b ) ​ ≤ 1 + a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG