Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' là tam giác ABC vuông cân tại A có cạnh BC = a 2 ​ và biết A ′ B = 3 a . Tính thể tích khối lăng trụ.

Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' là tam giác ABC vuông cân tại có cạnh  và biết . Tính thể tích khối lăng trụ.
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Xét tam giác ABC vuông cân tại A có: A B = A C = 2 ​ BC ​ = a Diện tích tam giác ABC bằng: S A BC ​ = 2 1 ​ . A B . A C = 2 a 2 ​ Xét tam giác BAA' vuông tại A có: A ′ A = A ′ B 2 − A B 2 ​ = ( 3 a ) 2 − a 2 ​ = 2 2 ​ a

Chọn C

Xét tam giác ABC vuông cân tại A có:

Diện tích tam giác ABC bằng: 

Xét tam giác BAA' vuông tại A có: 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn đồng thời |z − 1 + 2i| = 10 ​ và z − i 2 z + 3 − i ​ là số thuần ảo?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG