Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

. Write the questions for the underlined words or phrases. Minh brushes his teeth twice a day.

. Write the questions for the underlined words or phrases.

Minh brushes his teeth twice a day.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:How often does Minh brush his teeth?

Đáp án đúng: How often does Minh brush his teeth? 

2

Câu hỏi tương tự

Make questions for the underlined words. My address is 2/10B Ly Thuong Kiet Street .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG