Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đầu mỗi tháng chị tâm gửi vào ngân hàng 3.000.000đồngtheo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% 1 tháng. Biết rằng ngân hàng chỉ kết toán vào cuối tháng và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian chị Tâm gửi tiền, Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng kể từ khi bắt đầu gửi thì chị Tâm có được số tiền cả lãi và gốc không ít hơn 50.000.000đồng ?

Đầu mỗi tháng chị tâm gửi vào ngân hàng 3.000.000 đồng theo hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% 1 tháng. Biết rằng ngân hàng chỉ kết toán vào cuối tháng và lãi suất ngân hàng không thay đổi trong thời gian chị Tâm gửi tiền, Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng kể từ khi bắt đầu gửi thì chị Tâm có được số tiền cả lãi và gốc không ít hơn 50.000.000 đồng ? 

  1. 16

  2. 18

  3. 17

  4. 15

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Giả sử khoảng n tháng người đó nhận được không ít hơn 50 000 000 đồng ta có Vậy sau ít nhất 16 tháng kể từ khi chị Tâm có được số tiền cả gốc và lãi không ít hơn 50.000.000 đồng

Giả sử khoảng n tháng người đó nhận được không ít hơn

50 000 000 đồng ta có 

A space equals space M over r open square brackets left parenthesis 1 plus r right parenthesis to the power of n space minus 1 close square brackets space left parenthesis 1 plus r right parenthesis left right double arrow fraction numerator 3 over denominator 0 comma 6 percent sign end fraction open square brackets left parenthesis 1 plus 0 comma 6 percent sign 0 to the power of n minus 1 close square brackets space left parenthesis 1 plus 0 comma 6 percent sign right parenthesis space greater or equal than 50 left right double arrow n space greater than space 15 comma 84

Vậy sau ít nhất 16 tháng kể từ khi chị Tâm có được số tiền cả gốc và lãi không ít hơn 50.000.000 đồng

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng để hàm số sau có tập xác định là

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG