Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

“Trích đề tham khảo năm 2019, lần 1_mã đề 001_câu 2”. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

“Trích đề tham khảo năm 2019, lần 1_mã đề 001_câu 2”. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1 là giá trị cực tiểu của hàm số hay gọi là cực tiểu hàm số. 2 là điểm cực đại của hàm số hay hàm số đạt cực đại tại 2. 0 là điểm cực tiểu của hàm số hay hàm số đạt cực tiểu tại 0.

1 là giá trị cực tiểu của hàm số hay gọi là cực tiểu hàm số.

2 là điểm cực đại của hàm số hay hàm số đạt cực đại tại 2.

0 là điểm cực tiểu của hàm số hay hàm số đạt cực tiểu tại 0.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG