Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật có chiều cao là 60cm, thể tích 96000 c m 3 . Người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành 70000 VNĐ/m2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành 100000 VNĐ/m 2 . Tính chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá

Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật có chiều cao là 60cm, thể tích 96000. Người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành 70000 VNĐ/m2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành 100000 VNĐ/m2. Tính chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá

  1. 320000 VNĐ.

  2. 32000 VNĐ.

  3. 832000 VNĐ.

  4. 68800 VNĐ.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi x , y ( m ) ( x > 0 , y > 0 ) là chiều dài và chiều rộng của đáy bể, khi đó theo đề ta suy ra 0 , 6 x y = 0 , 096 ⇔ y = x 0 , 16 ​ . Giá thành của bể cá được xác định theo hàm số sau: f ( x ) = 2.0 , 6 ( x + x 0 , 16 ​ ) .70000 + 100000 x x 0 , 16 ​ ⇔ f ( x ) = 84000 ( x + x 0 , 16 ​ ) + 1600 ( V N D ) ⇔ f ′ ( x ) = 84000 ( 1 + x 2 0 , 16 ​ ) , f ′ ( x ) = 0 ⇔ x = 0 , 4 Ta có bảng biến thiên sau: Dựa vào bảng biến thiên suy ra chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá là f ( 0 , 4 ) = 83200 V N Đ VNĐ

Gọi  là chiều dài và chiều rộng của đáy bể, khi đó theo đề ta suy ra . Giá thành của bể cá được xác định theo hàm số sau: 

Ta có bảng biến thiên sau:

Dựa vào bảng biến thiên suy ra chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá là  VNĐ

100

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 2 6 ​ f ( x ) d x = 4 và ∫ 2 6 ​ g ( x ) d x = 5 , khi đó ∫ 2 6 ​ [ 3 f ( x ) − g ( x ) ] d x bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG