Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồthị hàm số y = x 3 - 3mx 2 + 2m(m-4)x + 9m 2 - m cắt Ox tại ba điểm phân biệt cách đều nhau khi m nhận giá trị: ...

Đồ thị hàm số y = x3 - 3mx2 + 2m(m-4)x + 9m2 - m cắt Ox tại ba điểm phân biệt cách đều nhau khi m nhận giá trị: ...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

37

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau trên tập số thực R: x 3 - 7x 2 + 9x + 12 = (x - 3)(x - 2 + 5 x − 3 ​ ) ( x − 3 ​ − 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG