Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y= 3 x 4 ​ − 1 x 2 − 3 x + 2 ​ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng ?

Đồ thị hàm số y= có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng ? 

  1. 0

  2. 1

  3. 2

  4. 3

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số có TXĐ:D=R \ { − 1 ; 1 } Ta có: x → 1 − l im ​ 3 x 4 ​ − 1 x 2 − 3 x + 2 ​ =+ ∞ ; x → 1 + l im ​ 3 x 4 ​ − 1 x 2 − 3 x + 2 ​ =- ∞ Và x → 1 − l im ​ 3 x 4 ​ − 1 x 2 − 3 x + 2 ​ = x → 1 + l im ​ 3 x 4 ​ − 1 x 2 − 3 x + 2 ​ = − 4 3 ​ Nên đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng x=-1 Lưu ý: Một số bạn nhìn vào hàm số, xem số điểm mà tại đó hàm số không xác định để kết luận ngay số đường tiệm cận đứng là sai lầm

Hàm số có TXĐ:D=R

Ta có: =+=-

Và ==

Nên đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng x=-1

Lưu ý: Một số bạn nhìn vào hàm số, xem số điểm mà tại đó hàm số không xác định để kết luận ngay số đường tiệm cận đứng là sai lầm

1

Câu hỏi tương tự

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG