Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồthịhàm số y = có tâm đối xứng là:

Đồ thị hàm số y = fraction numerator 2 x plus 1 over denominator 2 minus x end fraction có tâm đối xứng là:

  1. (1;2)

  2. (2;-2)

  3. (2;2)

  4. (1;-2)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

G ọ i ( C m ​ ) l a ˋ đ o ^ ˋ t h ị h a ˋ m s o ^ ˊ y = x + 1 2 x 2 + m x + m ​ V e ~ đ o ^ ˋ t h ị ( C − 1 ​ ) ứ n g v ớ i m = − 1 T ừ đ o ˊ s u y r a đ o ^ ˋ t h ị ( P ) c ủ a h a ˋ m s o ^ ˊ : y = ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG