Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thịhàm số y = có số điểm mà y" đổi dấu là:...

Đồ thị hàm số y = fraction numerator 2 x minus 1 over denominator x squared plus x plus 1 end fraction  có số điểm mà y" đổi dấu là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Mỗi hình sau gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả các điểm trong của nó), số hình đa diện là

23

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG