Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành

  1. y equals x to the power of 4 plus 3 x squared minus 1

  2. y equals negative x cubed minus 2 x squared plus x minus 1

  3. y equals negative x to the power of 4 plus 2 x squared minus 2

  4. y equals negative x to the power of 4 minus 4 x squared plus 1

Đ. Châu

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Đồ thị hàm số luôn nằm dưới trục hoành khi và chỉ khi - Hàm số bậc ba bất kì luôn nhận được mọi giá trị từ đến nên ta có thể loại ngay hàm này, tức là đáp án B sai. Tiếp tục trong ba đáp án còn lại, ta có thể loại ngay đáp án A vì hàm bậc 4 có hệ số bậc cao nhất là 1 nên hàm này có thể nhận giá trị .Trong hai đáp án C và D ta cần làm rõ: C. D. . Thấy ngay tại x =0 thì y = 0 nên loại ngay đáp án này.

- Đồ thị hàm số luôn nằm dưới trục hoành khi và chỉ khi y equals f left parenthesis x right parenthesis less than 0 comma space for all x element of straight real numbers

- Hàm số bậc ba bất kì luôn nhận được mọi giá trị từ negative infinity đến plus infinity nên ta có thể loại ngay
hàm này, tức là đáp án B sai. Tiếp tục trong ba đáp án còn lại, ta có thể loại ngay đáp án A
vì hàm bậc 4 có hệ số bậc cao nhất x to the power of 4 là 1 nên hàm này có thể nhận giá trị plus infinity. Trong hai
đáp án C và D ta cần làm rõ:

C. y equals negative x to the power of 4 plus 2 x squared minus 2 equals negative left parenthesis x squared minus 1 right parenthesis squared minus 1 less than 0

D. y equals negative x to the power of 4 minus 4 x squared plus 1 equals negative left parenthesis x squared plus 2 right parenthesis squared plus 5 greater than 0. Thấy ngay tại

x =0 thì y = 0 nên loại ngay đáp án này.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình nón có diện tích xung quanh bằng 3 π a 2 và có bán kính đáy bằng a . Độ dài đường sinh của hình nón đã cho bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG