Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận ngang?

Đồ thị hàm số nào sau đây không có tiệm cận ngang?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số y = x 4 + 4 x 2 − 3 . Ta có: x → − ∞ lim ​ ( x 4 + 4 x 2 − 3 ) = + ∞ và x → + ∞ lim ​ ( x 4 + 4 x 2 − 3 ) = + ∞ . Vậy đồ thị hàm số y = x 4 + 4 x 2 − 3 không có tiệm cận ngang.

Xét hàm số .
Ta có:  và .
Vậy đồ thị hàm số  không có tiệm cận ngang.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số thực dương thỏa . Giá trị nhỏ nhất của biểu thức là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG