Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?

Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Đường cong đã cho là đồ thị hàm trùng phương dạng: y = a x 4 + b x 2 + c Đồ thị quay bề lõm xuống dưới nên a < 0 ⇒ Ta loại các đáp án B, D Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại y = c < 0 ⇒ Ta loại đáp án C

Chọn A

Đường cong đã cho là đồ thị hàm trùng phương dạng:

Đồ thị quay bề lõm xuống dưới nên Ta loại các đáp án B, D

Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại Ta loại đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 3 + mx 2 + 1.∀ m  = 0 luôn tồn tại đường thẳng (d) đi qua hai điểm cực đại, cực tiểu của đồthị hàm số và (d) có phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG