Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng nào sau đây ?

Đồ thị hàm số y equals fraction numerator 4 x plus 1 over denominator 1 minus x end fraction có tiệm cận ngang là đường thẳng nào sau đây ?

  1. x=-4

  2. y=4

  3. y=-4

  4. x=1

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm mđể tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 3 x + 4 ( m − 1 ) x + 2 ​ cắt đường thẳng 2x - 3y +5 = 0tại điểm có hoành độ bằng 2.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG