Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = 3 x 3 − 6 x 2 + 8 x − 5 cắt trục tung tại điểm nào?

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm nào?

  1. Điểm (0; −5)

  2. Điểm (0; 5).

  3. Điểm (1; 0)

  4. Điểm (−1; 0).

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại đó có hoành độ x=0 với x=0 thì y=-5 đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm (0;-5)

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại đó có hoành độ x=0

với x=0 thì y=-5

đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm (0;-5)

4

Câu hỏi tương tự

Đồ thị của hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 2 và đồ thị của hàm số y = − x 2 + 4 có tất cả bao nhiêu điểm chung ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG