Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại ba điểm phân biệt thì tất cả các giá trị tham số thỏa mãn là

Đồ thị hàm số  cắt đường thẳng  tại ba điểm phân biệt thì tất cả các giá trị tham số  thỏa mãn là

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định: . Đạo hàm: ; . Bảng biến thiên: Dựa vào bảng biến thiên: Đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại ba điểm phân biệt khi và chỉ đường thẳng cắt các đường mũi tên tại 3 điểm phân biệt .

Tập xác định: .

 Đạo hàm: ;

 .

 Bảng biến thiên:

H33

Dựa vào bảng biến thiên:

Đồ thị hàm số  cắt đường thẳng  tại ba điểm phân biệt khi và chỉ đường thẳng  cắt các đường mũi tên tại 3 điểm phân biệt .

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường cong như hình vẽ dưới đây. Đường cong trên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG