Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 5 cắt đường thẳng y = 6 tại bao nhiêu điểm?

 Đồ thị hàm số  cắt đường thẳng  tại bao nhiêu điểm?
 

  1. 3

  2. 2

  3. 1

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình hoành độ giao điểm x 4 − 2 x 2 + 5 = 6 ⇔ x 4 − 2 x 2 − 1 = 0 ⇔ [ x 2 = 1 + 2 ​ ( nhan ) x 2 = 1 + 2 ​ ( l o ai ) ​ ⇔ x = ± 1 + 2 ​ ​ Vậy đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại 2 điểm

Phương trình hoành độ giao điểm

 

Vậy đồ thị hàm số cắt đường thẳng tại 2 điểm

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = − 3 1 ​ x 6 + 5 2 ​ x 5 − 2 1 ​ x 2 + x + 1 . Khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG