Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = 4 x − 1 x + 1 ​ có đường tiệm cận ngang là đường thẳng nào dưới đây?

Đồ thị hàm số  có đường tiệm cận ngang là đường thẳng nào dưới đây?

  1. x

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: x → + ∞ lim ​ y = 4 1 ​ ; x → − ∞ lim ​ y = 4 1 ​ ⇒ đường thẳng y = 4 1 ​ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Chọn C

Ta có:  đường thẳng  là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG