Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = x 2 − 1 x − 6 ​ có mấy đường tiệm cận ?

Đồ thị hàm số   có mấy đường tiệm cận ?

  1. 1

  2. 3

  3. 2

  4. 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chú ý khi giải : Học sinh có thể sử dụng máy tính để làm nhanh các bài toánvề tìm số đường tiệm cận

  Chú ý khi giải : Học sinh có thể sử dụng máy tính để 

   làm nhanh các bài toán về tìm số đường tiệm cận

 

1

Câu hỏi tương tự

Đặt a = 2021 2022 ;b = 2022 2021 ;c = 2020 2023 . Đáp án so sánh đúng là:

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG