Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = 2020 − x 2 ​ 9 x + 1 ​ có bao nhiêu đường tiệm cận?

Đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận?

  1. 4

  2. 1

  3. 2

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Hàm số y = 2020 − x 2 ​ 9 x + 1 ​ TXĐ: D = ( − 2020 ​ ; 2020 ​ ) Ta có: x → ( − 2020 ​ ) + lim ​ y = − ∞ ; x → ( 2020 ​ ) − lim ​ y = + ∞ ⇒ đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là x = − 2020 ​ v a ˋ x = 2020 ​ Vậy đồ thị hàm số y = 2020 − x 2 ​ 9 x + 1 ​ có 2 đường tiệm cận

Chọn C

Hàm số 

TXĐ: D

Ta có: 

đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là 

Vậy đồ thị hàm số  có 2 đường tiệm cận

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua A(-1;2;3) và chứa trục 0x là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG