Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị hàm số y = x 2 − 5 ∣ x ∣ + 4 x 2 − 4 ​ ​ có bao nhiêu đường tiệm cận?

Đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận?

  1. 4

  2. 1

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Hàm số xác định: ⇔ { x 2 − 4 ≥ 0 x 2 − 5 ∣ x ∣ + 4  = 0 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ [ x ≤ − 2 x ≥ 2 ​ x  = ± 4 ​ Tập xác định của hàm số là: D = ( − ∞ ; − 2 ] ∪ [ 2 ; + ∞ ) \ { − 4 ; 4 } Ta có: x → ± ∞ lim ​ y = 0 ⇒ đường thẳng y = 0 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số x → 4 + lim ​ y = + ∞ ⇒ đường thẳng x = 4 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số x → 4 − lim ​ y = + ∞ ⇒ đường thẳng x = − 4 là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận

Chọn C

Hàm số xác định:

Tập xác định của hàm số là: 

Ta có:

đường thẳng  là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

đường thẳng  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

đường thẳng  là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận

1

Câu hỏi tương tự

Bên trong hình vuông cạnh a, dựng hình sao bốn cánh đều như hình vẽ (các kích thước cần thiết cho như ở trong hình). Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình sao đó quanh trục Ox.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG