Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị dưới đây là của hàm số nào? Chọn một khẳng định ĐÚNG.

Đồ thị dưới đây là của hàm số nào? Chọn một khẳng định ĐÚNG.

  1. y equals negative x cubed over 3 plus x squared plus 1

  2. y equals negative x cubed minus 3 x squared plus 1

  3. y equals 2 x cubed minus 6 x squared plus 1

  4. y equals x cubed minus 3 x squared plus 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ hình vẽ ta thấy nên loại A và B Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ (2;-3) nên ta thay x = 2; y = -3 vào hai hàm số còn lại thấy chỉ có D thỏa mãn

Từ hình vẽ ta thấy limit as x rightwards arrow negative infinity of f left parenthesis x right parenthesis equals negative infinity semicolon space limit as x rightwards arrow plus infinity of f left parenthesis x right parenthesis equals plus infinitynên loại A và B
Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ (2;-3) nên ta thay x = 2;

y = -3 vào hai hàm số còn lại thấy chỉ có D thỏa mãn

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình: 4 cos 2 x ( 1 + sin x ) + 2 3 ​ cos x . cos 2 x = 1 + 2 sin x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG