Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Đồ thị (C) của hàm số y = x 3 - 2x - 3 cắt Oy tại A. Phương trình tiếp tuyến với (C) tại A là;

Đồ thị (C) của hàm số y = x3 - 2x - 3 cắt Oy tại A. Phương trình tiếp tuyến với (C) tại A là;
 

  1.  y = -2x - 3

  2. y = 2x - 3
     

  3. y = 2x + 3

  4. y = -4x hay y = 4x - 12

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG